Informacja dla inwestora chcącego podłączyć posesję do sieci wod-kan

1.  Uzyskać warunki techniczne na podłączenie do sieci wod-kan w biurze Obsługi Klienta MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu – druk do pobrania na stronie internetowej www.wodociagi.ostrowiec.net.pl lub w Biurze Obsługi Klienta. Koszt wydania warunków technicznych na podłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej – 45,00 zł + 23 % VAT, natomiast do sieci wod-kan – 60,00 zł + 23 VAT

2.  Do druku o warunki należy załączyć aktualną mapę zasadniczą (do zamówienia w Powiatowym Ośrodku Geodezyjnym) koszt mapy około 40,00 zł

3.  Zlecić geodecie opracowanie mapy do celów projektowych - koszt około 400 – 500 zł.

4.  Zlecić projektantowi opracowanie projektu przyłącza wod-kan (projekt należy uzgodnić z ZUDP i MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.) – Szacunkowy koszt wykonania projektu przyłącza wody lub kanalizacji: 500 zł + 23 % VAT, natomiast projekt przyłącza wod-kan – 700 zł + 23 % VAT

5.  Dokonać zgłoszenia wykonania robót MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. (7 dni) lub w Starostwie Powiatowym (31 dni łącznie z projektem domu).
6.  Zlecić wykonawcy wykonanie przyłącza wod-kan
Szacunkowe ceny jednostkowe wykonania przyłączy:

PRZYŁĄCZE WODY : około 80,00 zł/mb + wpięcie do wodociągu (nawiert + montaż) – 700,00 zł

PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE : 

o zagłębieniu do 2 metrów około 110,00 zł/mb + studzienka rewizyjna 1700 zł/szt,

– o zagłębieniu powyżej 2 metrów średnio 150 zł/mb + studzienka rewizyjna 2000 zł/szt

7.  Przed zasypaniem wykopów zgłosić roboty zanikające do przeglądu technicznego do Działu Technicznego - MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.

8.  Zlecić geodecie wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanego przyłącza wod – kan.

9.  Spisać protokół końcowy wykonanego przyłącza wod-kan w Biurze Obsługi Klienta – Dział Techniczny MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu  Św. (koszt - 60,00 zł + 23 % VAT - jedno przyłącze, 80,00 zł + 23% VAT przyłącze wod-kan).

10.  Zawrzeć umowę na dostawę wody i odbiór ścieków sanitarnych w Biurze Obsługi Klienta – Dział Handlowy MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.

Uwaga: zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 roku Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

 

  

. : : więcej : : . .