JRP

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT (JRP)

Priorytetowym wymogiem Unii Europejskiej, jako źródła współfinansowania Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski – etap I”, ze środków Funduszu Spójności, jest utworzenie specjalnej komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za przygotowanie, realizacje i rozliczanie Projektu. W ramach w/w Projektu na mocy Uchwały nr 10/2008 Rady Nadzorczej Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 19 sierpnia 2008r, został zatwierdzony schemat organizacyjny JRP oraz powołany Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) Prezes Zarządu MWiK Sp. z o.o. inż. Zdzisław Foremniak.

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu MAO (Measure Authorizing Officer) jest odpowiedzialny za:

- prawidłową realizację Projektu

- zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne

- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

- zatwierdza i podpisuje wszelką dokumentację w ramach Projektu

- sprawuje nadzór nad Jednostką Realizującą Projekt (JRP)

- organizuje archiwizację dokumentacji

- składa oświadczenia woli w imieniu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

- udziela pełnomocnictw do wykonywania zadań należących do jego zakresu działań

- odpowiada za promocję i i informację Projektu

 JRP- jako wyodrębniona część w strukturze Spółki z o.o Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Ostrowcu Świętokrzyskim, jest odpowiedzialna za przygotowanie i monitorowanie realizacji Projektu na płaszczyźnie technicznej, finansowej i prawno-organizacyjnej.

Dyrektor JRP - kieruje pracami w Jednostce Realizującej Projekt

- odpowiada za organizację, koordynację i nadzór prac wykonywanych przez personel JRP

- monitoruje realizację Projektu

 Jednostka Realizująca Projekt funkcjonuje w ramach trzech zespołów:

 1. Zespół Finansowy

- odpowiada za realizację finansową Projektu

- sporządza i aktualizuje Plany Płatności i Harmonogramy Rzeczowo-Finansowe

- przygotowuje bieżące sprawozdania finansowe

- zapewnia ciągłość finansową projektu i terminową realizację płatności

- przygotowuje dla MAO wszelką informację związaną z terminową realizacją Projektu

 2.Zespół Techniczny

- odpowiada za zarządzanie techniczne Projektem

- bierze udział w przetargach i dokonuje weryfikacji części technicznych

- przekazuje dla Zespołu Finansowego i Zespołu Organizacyjno-Prawnego dane umożliwiające terminowe przygotowanie raportów

- zabezpiecza  wykonanie robót zgodnie z polskim Prawem Budowlanym i Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym

- przygotowuje dla MAO wszelkie informacje związane z terminową realizacją Projektu

 3.Zespół Organizacyjno-Prawny

- odpowiada za obsługę prawno-organizacyjną realizowanego zadania

- pełni nadzór nad przygotowywaniem projektów: uchwał, zarządzeń oraz wszelkich dokumentów prawnych

- uczestniczy w przetargach w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej

- przygotowuje wraz z Zespołem Finansowym i Zespołem Technicznym dokumenty dla IPZ II lub innych Instytucji Pośredniczących

- monitoruje realizację Projektu w ścisłej współpracy z Dyrektorem JRP 

SKŁAD JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT 

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO)

inż. Zdzisław Foremniak - Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny

Z-ca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (DMAO)

mgr inż. Jarosław Seweryński - Dyrektor ds.  Ekonomicznych Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki Realizującej Projekt

mgr inż. Dariusz Gawroński

Zespół Finansowy

dr Łukasz Madej -  Z-ca Dyrektora JRP  Główny Księgowy JRP Kierownik Zespołu Finansów i  Sprawozdawczości

mgr Dorota Ślipka - Specjalista ds. Kontroli i Finansów

Zespół Techniczny

mgr inż. Bożena Wieżel – Główny specjalista JRP Kierownik Zespołu Technicznego

mgr inż. Edyta Góraj - Specjalista ds. Technicznych

Zespół Organizacyjno - Prawny, Promocji i Przetargów

mgr Justyna Borkowska – Korpikiewicz   -   Kierownik Zespołu Organizacyjno-Prawnego, Promocji

i Przetargów  Specjalista ds. Obsługi Prawnej JRP

mgr inż. Ilona Chachuła - Inspektor ds. Organizacji i Promocji

 Adres i kontakt:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja  Spółka z o.o.            tel. 41 266 12 00 (do 03)

27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski                                 fax. 41 266 10 10

ul. Sienkiewicza 91

www.wodociagi.ostrowiec.net.pl

. : : więcej : : . .