Nasz Projekt

Miejskie  Wodociągi  i  Kanalizacja  Sp. z o.o  w  Ostrowcu Świętokrzyskim w  dniu 29 czerwca   2009  roku  podpisały umowę o dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki  wodno – ściekowej   w  aglomeracji   Ostrowiec Świętokrzyski – Etap I” (nr POIS.01.01.00-00-126/09-00).  Inwestycja   zostanie  dofinansowana z  Funduszu Spójności Unii  Europejskiej  w ramach działania 1.1  Gospodarka wodno - ściekowa w  aglomeracji powyżej 15 000 RLM, priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa   Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Projekt zlokalizowany  jest  na terenie  miasta  Ostrowca  Świętokrzyskiego  w  rejonie:  Os.  Gutwin, ul. Szewieńskiej, Bałtowskiej, Świętokrzyskiej, na terenie istniejącej oczyszczalni zlokalizowanej przy ul. Mostowej oraz na odcinku od Ujęcia Wody  w Kątach Denkowskich do miejsca zasilania sieci rozdzielczej w rejonie Huty „CELSA”.

W ramach powyższego projektu przewiduje się następujące działania:

Budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 25,0 km, w tym:

- ok. 23,5 km kanałów grawitacyjnych o średnicach Ø 200 - Ø 300 mm,

- ok. 1,5 km rurociągów tłocznych o średnicach Ø 50 - Ø 110 mm,

- 13 szt. przepompowni ścieków,

Przebudowę magistrali wodociągowej o łącznej długości ok. 2,0 km ze średnicy Ø  350 na Ø 600 mm,

Przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim:

- budowa nowych obiektów technologicznych (wydzielona komora fermentacyjna , stacja zagęszczania i odwadniania osadów, piaskowniki poziome, zbiornik biogazu ),

- likwidacja złóż biologicznych, osadników wstępnych pionowych, osadników wtórnych

- modernizacja pozostałych obiektów (wymiana urządzeń, armatury,  instalacji, systemu  AKPiA, nadbudowa budynków kubaturowych wraz ze zmianą konstrukcji dachów, przebudowa dróg i placów na terenie oczyszczalni ścieków),

Zakup pojazdu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej – szt.1.

Całkowity koszt Projektu wynosi netto 71 329 891, 62 złotych.

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 42 437 395, 07 złotych.

Projekt przewidziany do realizacji w latach 2008 – 2013 składa się z następujących zadań:

Kontrakt Nr 1

Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia o nazwie „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski”

Kontrakt Nr 2

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Gutwin – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Siennieńskiej

Kontrakt Nr 3

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Gutwin

Kontrakt Nr 4

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szewieńskiej i ul. Świętokrzyskiej

Kontrakt Nr 5

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bałtowskiej

Kontrakt Nr 6

Przebudowa magistrali wodociągowej

Kontrakt Nr 7

Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim

Kontrakt Nr 8

Inżynier Kontraktu

Kontrakt Nr 9

Pomoc Techniczna dla JRP

Kontrakt Nr 10

Informacja i Promocja Projektu

Cel Projektu:

Projekt ma na celu zniwelowanie niedoborów jakościowych i ilościowych systemu gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Ostrowiec Świętokrzyski, wchodzącego  w skład aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski, w szczególności zoptymalizowanie i usprawnienie procesu oczyszczania ścieków z terenu oraz gospodarki osadowej, a także doprowadzenie do spełnienia wszelkich norm i przepisów prawodawstwa polskiego i unijnego w w/w zakresie. W wyniku realizacji projektu planowane jest podłączenie do kanalizacji 3 521 RLM.

Źródła finansowania:

Inwestycja finansowana będzie z dotacji z Funduszu Spójności Unii Europejskiej, pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach i środków własnych Beneficjenta.

Założenia i ryzyka:

Założenia leżące u podstaw Projektu:

- Polityka ekologiczna państwa pozostaje stabilna,

- Wdrażanie Projektu w ramach Funduszu Spójności odbywa się zgodnie  z obowiązującymi wymogami i wytycznymi,

- Instytucje współfinansujące Projekt posiadają zdolność finansową do realizacji Projektu,

- Realizacja Projektu odbywać się będzie zgodnie z przyjętym harmonogramem,

- Współpraca pomiędzy wszystkimi stronami uczestniczącymi w realizacji Projektu będzie przebiegała właściwie,

- System gospodarki wodno - ściekowej w trakcie realizacji robót funkcjonować będzie w sposób nieprzerwany i bez zakłóceń,

- Wykonawcy posiadają odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje do realizacji zadań w ramach Projektu,

Zdefiniowano następujące czynniki ryzyka, mogące mieć wpływ na osiągnięcie celu Projektu:

- Wzrost nakładów inwestycyjnych w trakcie realizacji Projektu

- Wzrost kosztów zatrudnienia oraz kosztów energii

- Spadek popytu na usługi w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej

- Spadek wysokości taryf

- Wzrost kosztów eksploatacyjnych w tym dodatkowy wzrost wynagrodzeń

. : : więcej : : . .